Kalle Kamel Bowling klub

Reglement gældende fra den 27-09-2004.

 

§1 Klubbens Navn og hjemsted

 • Klubbens navn er Kalle Kamel.
 • Glostrup Bowlingcenter i region hovedstaden.

§2 Formål

 • Gennem aktiv udøvelse og hygge, at udbrede kendskabet til bowlingens svære kunst.

§3 Medlemskab

 • Som medlem kan optages enhver, der er interesseret i klubbens formål.
 • Optagelse af nye medlemmer, kræver enstemmighed blandt medlemmer.
 • For at opnå medlemskab, skal man synge kamelsangen på bjerget på Møn.
 • Uniform (=T-shirt) skal bæres af alle medlemmer.

§4 Bestyrelse

 • Klubbens bestyrelse består af 3 medlemmer.
 • Formand, Næstformand og Kasserer.
 • Bestyrelsen vælges for et år af gangen.
 • Valgt til posten som formand eller kasserer, kan man kun blive, hvis man har pukler.
 • Næstformand kan alle blive.

§5 Ordinær generalforsamling

 • Der afholdes generalforsamling en gang om året.
 • Dog senest tre måneder efter sæsonstart.
 • Indkaldelse skal ske med 14 dages varsel.
 • Forslag der ønskes forlagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være skriftligt udfærdiget, og bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 • Alle medlemmer har forslags- og stemmeret, mens æresmedlemmer kun har forslagsret.
 • Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når Bestyrelsen eller 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt anmoder herom.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. Valg af bestyrelse
 5. Valg af revisor
 6. Valg af skemastyrer
 7. Valg af udvalg
 8. Fastsættelse af kontingent
 9. Forslag fra medlemmer og bestyrelse
 10. Eventuelt

§6 Vedtægtsændringer

 • Ændringer af vedtægter kan kun ske på en generalforsamling, hvor dette er meddelt på den udsendt dagsorden.
 • Ændringerne kan kun vedtages men en majoritet på 2/3 af de fremmødte medlemmer.

§7 Klubbens midler (Kalles maveindhold)

 • Midlerne må kun anvendes til hyggelige formål såsom fælles arrangementer i forbindelse med sæsonafslutning, optagelsesceremoni m.m.

§8 Dresskode

 • Klub dragt skal bæres på alle spilledage, samt ved den årlige optagelsesceremoni.
 • I december måned skal der yderligere anvendes nissehue.
 • Klub T-shirt udleveres ved optagelsen, og betales af det enkelte medlem.

§9 Klubbens maskot

 • For hver spilledag udregnes deltagerens gennemsnitlige score for færdige spil.
 • Spil skal spilles færdigt, hvis det er muligt. NØL accepteres ikke.
 • Den laveste score får overdraget Kalle til næste spilledag.
 • Ved pointlighed trækkes der lod.
 • Vinderen får Kalle med hjem.
 • Taberen giver øl/vand til vinderen af Kalle.
 • Begge spillere ligger penge i Kalle.
 • Kalle skal til enhver tid stå synligt i hjemmet.
 • Overtrædelse af dette meddeles formand eller kasserer, der så vil bestemme om der er grundlag for bod.
 • En idømt bod er indiskutabel.
 • I tvivlspørgsmål er formanden højeste myndighed.
 • Undtaget herfor er bod idømt formanden.

§10 Baneleje/Kontingent

 • 10 kr. pr. person pr. gang.
 • 10 kr. for laveste gennemsnitlige score på en aften.
 • 10 kr. for højeste gennemsnitlige score på en aften.
 • 440 kr. for passive medlemmer pr. år.
 • Baneleje kan overføre til: 1438 7553498389
 • Æresmedlemmer kan vælge at betale passivt medlemskab, hvorved §12 begrænsningen ophæves.
 • Hvis bestyrelsen vurderer, at en gæst kommer regelmæssigt for at spille, kan gæsten vælge mellem at stoppe eller at indgå på lige fod med de andre Kameler.
 • T-shirt kan først udleveres ved den årlige optagelsesceremoni.
 • Alle bidrag lægges i Kalle.

§11 Bod

 • Formanden kan i samråd med kasseren idømme bod, hvis et medlem giver anledning dertil.
 • Formanden og kasseren kan idømmes bod ved simpelt flertal blandt fremmødte medlemmer, hvis de giver anledning dertil.

§12 Traditioner

 • Ved julefrokost skal der være risalamande, hvor mandelgaven er Kamelbilledet.
 • Billedet skal placeres synligt hos "vinderen".
 • Ved sæsonafslutning samt julefrokost går medlemmerne ud og spiser. Kalle betaler så langt indhold rækker.
 • Æresmedlemmer betaler selv, hvis der ikke betales passivt kontingent.
 • Kan der ikke findes arrangør til en begivenhed, det være sig julefrokost eller anden hygge, skal spilledagen, der falder 3 uger før være afgørende. Spilleren der bliver nummer 4 skal afholde begivenheden. Ellers er der bod. Er der færre end 4 på spilledagen, eller betaler spilleren der bliver nummer 4 sin bod, skal der trækkes lod mellem Kalle Kamels medlemmer ved simpel lodtrækning.